DEN TIDIGASTE BEBYGGELSEN I VÅNAFJÄRDEN

Bild: Område där den tidiga bebyggelsen förlades, med bäcken mot skogsbrynet.     

När de första bosättarna slog sig ner i Vånafjärden var det naturligt att  de sökte upp en plats mellan en insjö och havet. Man valde en udde som till stora delar var omgiven av vatten, Bottenviken.

Med färskt vatten ur den bäck som kom från Byträsket, närheten till fiske myrmarker i stor omfattning där vinterfoder till gårdarnas husdjur kunde bärgas var viktiga tillgångar för överlevnaden.     

 Ur Kalix kommuns ÖVERSIKTSPLAN

 Beskrivning: Vånafjärden var en av de medeltida kustbondebyarna,
tidigast omnämnd 1505, men existerade
långt tidigare. Typiskt läge mellan hav och insjö med
små odlingar och större slåttermarker. Södra delen av
byn består av arbetarsmåbruk som växte fram under
industrialiseringen i slutet av 1800-talet. Jordbrukslandskapet
är delvis svagt hävdat men på vissa ängar
finns ängslador i skogsbrynen som är uttunnade. Byn är
relativt kuperad med bebyggelse på de små höjderna.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns i hela byn.
Vånafjärden utgör klass II-område i bevarandeprogrammet
för odlingslandskapets natur och kulturvärden.
 
Befolkning: Antalet invånare i Vånafjärden inklusive
omgivande glesbygd var 109 st år 2007-12-31. Befolkningsutvecklingen
har i stort sett varit konstant sedan
2004.